استوانه ایمنی

استوانه ایمنی ارتفاع 70 سانتی متر
استوانه ایمنی ارتفاع 45 سانتی متر
خط نصب استوانه 70 سانتی متر