استوانه ایمنی

استوانه ایمنی ارتفاع ۷۰ سانتی متر
استوانه ایمنی ارتفاع ۴۵ سانتی متر
خط نصب استوانه ۷۰ سانتی متر