جدا کننده خطوط

جداکننده ارتفاع 24 سانتی متر
جداکننده ارتفاع 9 سانتی متر
خط نصب جداکننده ارتفاع 24 سانتی متر
خط نصب جداکننده ارتفاع 18 سانتی متر