جدا کننده خطوط

جداکننده ارتفاع ۲۴ سانتی متر
جداکننده ارتفاع ۹ سانتی متر
خط نصب جداکننده ارتفاع ۲۴ سانتی متر
خط نصب جداکننده ارتفاع ۱۸ سانتی متر