سرعتگیر 33 * 100
سرعتگیر 33 * 100 به همراه کفی
سرعتگیر 33 * 90
سرعتگیر 33 * 90 به همراه کفی
سرعتگیر 33 * 60
سرعتگیر 10 * 50