سرعتگیر ۳۳ * ۱۰۰
سرعتگیر ۳۳ * ۱۰۰ به همراه کفی
سرعتگیر ۳۳ * ۹۰
سرعتگیر ۳۳ * ۹۰ به همراه کفی
سرعتگیر ۳۳ * ۶۰
سرعتگیر ۱۰ * ۵۰