چشم گربه ای

چشم گربه ای یکطرفه با نگین پلاستیکی
چشم گربه ای دوطرفه با نگین پلاستیکی