گل میخ ۱۵ سانتی متری زرد
گل میخ ۱۵ سانتی متری سفید
گل میخ ۲۰ سانتی زرد
گل میخ ۲۰ سانتی سفید
گل میخ مستطیلی زرد
گل میخ مستطیلی سفید
لرزاننده