گل میخ 15 سانتی متری زرد
گل میخ 15 سانتی متری سفید
گل میخ 20 سانتی زرد
گل میخ 20 سانتی سفید
گل میخ مستطیلی زرد
گل میخ مستطیلی سفید
لرزاننده