سرعتگیرجادهای100

سرعت گیر جاده ای ۱۰۰ سانتی متری

مشخصات فنی سرعتگیر خیابابی ۵/۷ × ۳۳ × ۲۰۰ سانتیمتری تـولیـدی شـرکت صنعتـی نـوبـرپـارت ایــران

 این نوع سرعتگیر از وارد آمدن ضربات شدید به خودروها جلوگیری نموده و بجای موانع آسفالتی و یا  بهمراه آن قابل نصب می باشد و درصورتی که بهمراه  واسطه مخصوص آن نصب گردد میتواند امتداد طولی  وسیعی (همانند عرض گذرگاه عابر پیاده) را پوشش دهد .

  1. وزن تقریبی هر قطعه سرعتگیربهمراه کفی آن ۶۱۵۰ گرم ، طول هرقطعه ۱۰۰ ،  عرض  33 و ارتفاع آن ۵/۷ سانتیمتر است بنحوی که پس از نصب  حداقل۲ مترطول را  پوشش می دهد .
  2. سرعتگیرهادررنگهای سفیدوزردعرضه شده وباتوجه به کیفیت رزین مصرفی  دارای ثبات رنگ به مدت طولانی می باشد.

۴-  در هر طرف سرعتگیر ۳۳×۱۰۰ دو عددچشم گربه ای جهت انعکاس نوروممانعت ازغافلگیرشدن احتمالی رانندگان خودروها در شب در نظر گرفته شده است .

۵- سرعتگیرها دارای شیب و شیارهای مناسب  جهت جلوگیری از تکانهای شدید و لغزندگی خودروهاست .

۶- برروی تمام قطعات سرعتگیر ، نام وآرم شرکت ، تقویم تولید و جنس  ماده اولیه مصرفی حک شده است .

۷- سرعتگیرها از مواد پلیمری با کامپاند مخصوص و بصورت قالبگیری تزریقی فشرده تهیه شده است بطوریکه تحمل کافی در برابر انواع تنش و بارهای سنگین رابخوبی  داراست .

۸- سرعتگیرها در برابرمواد آلی ، معدنی و اشعه خورشید (UV) کاملاً مقاوم بوده و دچار تغییر رنگ در برابر نور خورشید در محیط های آزاد نمی گردد .

۹- سرعتگیرها دربرابر سرما وگرما مقاوم بوده  ،  تحمل حرارتی ۳۵- تا  75+ درجه سانتیگراد را داراست .

۱۰- بهمراه سرعتگیرها  قطعه واسطه ای با ابعاد۳۳× ۵۰ × ۵۰  سانتیمترارائه میگردد که هنگام نصب امکان افزایش طول خط نصب به میزان دلخواه را فراهم می نماید و کل مجموعه نصب شده به گونه ای در یکدیگرکلاف شده که در اثر عبور و مرورخودروها از هم جدا نمی گردند .

۱۱- سرعتگیرها  با استفاده از پیچ وواشر و رولپلاک مخصوص به طول ۱۱ سانتیمتر نصب گردیده  براحتی قابل تعویض بوده و از مواد پلیمری قابل بازیافت تهیه گردیده است .

۱۲- کیفیت وکارائی سرعتگیر بمدت یکسال ضمانت میگردد وبرای حداقل عمر سه سال در شرایط طبیعی طراحی وساخته شده است .

60-90

سرعت گیر جاده ای ۹۰ و ۶۰ سانتی متری

مشخصات فنی سرعتگیرهای تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

شرکت صنعتی نوبرپارت ایران بعنوان اولین طراح وتولید کننده سرعتگیرهای پلاستیکی درجهان مفتخر است که پس از گذشت ۱۷ سال از تولید اولین سرعتگیر پلاستیکی و پس از سالها استفاده از آن در گرمترین و سردترین نقاط ایران ،کارائی و کیفیت عالی آن بخوبی به اثبات رسیده است .

  1. طول هر سرعتگیر ۳۳×۹۰  ومحدود کننده آن ۹۰  ، عرض ۳۳ ، ارتفاع ۵  سانتیمتر می باشد .
  2. طول هر سرعتگیر ۳۳×۶۰  ،  60  ، عرض ۳۳  ، ارتفاع ۵/۳ سانتیمتر می باشد .
  3. طول هر محدود کننده سرعتگیر ۳۳×۶۰  ، ۶۰  ، عرض ۲۱ ، ارتفاع  5/3 سانتیمتر می باشد .
  4. وزن هر سرعتگیر۳۳×۹۰بهمراه کفی۴۳۵۰ گرم ووزن محدودکننده آن۲۵۰۰ گرم می باشد .
  5. وزن هر سرعتگیر ۳۳×۶۰  ،  1900 گرم ووزن محدود کننده آن ۸۰۰ گرم می باشد .

۶- سرعتگیرها در رنگهای سفید وزرد عرضه شده وباتوجه به رزین مصرفی ، در مقایسه با انواع مشابه دارای ثبات رنگ به مدت طولانی وکیفیت بسیار عالی است  .

۷- در هر طرف سرعتگیر ۳۳×۹۰  یکعدد چشم گربه ای جهت انعکاس نور وممانعت از غافلگیر شدن احتمالی رانندگان خودروها در شب در نظر گرفته شده است .

 8- سرعتگیرها ومحدود کننده آن دارای شیب و شیارهای مناسب واستاندارد جهت جلوگیری از تکان شدید ولغزندگی خود روها ست .

۹- برروی هرسرعتگیر  ، کفی ومحدود کننده آن  نام وآرم شرکت ، تقویم تولید و جنس  ماده اولیه مصرفی  حک شده است که درمقایسه با انواع مشابه ، نشاندهنده تعهد شرکت در برابر مشتریان  می باشد .

۱۰- سرعتگیرها  ، کفی و محدود کننده آن از مواد پلیمری با کامپاند مخصوص و بصورت قالبگیری تزریقی فشرده تهیه شده است بطوریکه تحمل کافی در برابر انواع تنش و بارهای سنگین رابخوبی  داراست .

۱۱- سرعتگیرها و محدود کننده آن مقاوم در برابرمواد آلی ، معدنی و اشعه خورشید ( UV ) بوده و دچار تغییر رنگ در برابر نور خورشید نمی گردد .

۱۲- سرعتگیرها و محدود کننده آن دربرابر سرما وگرما مقاوم بوده  ،  تحمل حرارتی ۳۵- تا  85+ درجه سانتیگراد را داراست .

۱۳- نحوه طراحی سرعتگیرها و محدود کننده آن  به گونه ای است که هنگام نصب در یکدیگر کلاف شده مانع  ازحرکت مجموعه نصب شده در اثر عبور و مرورخودروها می گردد .

۱۴- سرعتگیرها ومحدودکننده آن از مواد پلیمری قابل بازیافت وبدون آلودگی محیط زیست بوده با ا ستفاده از پیچ وواشر و رولپلاک براحتی قابل نصب وتعویض می باشد .

۱۵- بهمراه هر سرعتگیر ۳۳×۹۰ سانتیمتر دو عدد کفی در نظر گرفته شده است که از فرورفتگی سرعتگیر در آسفالت وایجاد اختلاف سطح در خطوط نصب سرعتگیرها  جلوگیری می نماید .

۱۶-کفی سرعتگیر و رولپلاک از طریق قالبگیری تزریقی فشرده از مواد پلیمری دارای استحکام لازم تولید             شده است .

۱۷- محدودکننده سرعتگیرهابه دوصورت بازائده وبدون زائده وبه رنگ زردتولیدمی گردد و در دو انتهای مجموعه نصب شده قرار می گیرد  و با توجه به زاویه مناسب در طراحی لبه ها از لیز خوردن وآسیب دیدن لاستیک خودروهائیکه از لبه های خطوط نصب عبور میکنند جلوگیری بعمل آورده ، ازلحاظ ظاهری نیزسبب زیبایی خطوط نصب می گردد .      

۱۸- کیفیت وکارائی سرعتگیر بمدت یکسال ضمانت میگردد وبرای حداقل عمر ۳ سال در شرایط طبیعی طراحی وساخته شده است .  

35-50

سرعت گیر جاده ای ۳۵ و ۵۰ سانتی متری

مشخصات فنی سرعتگیرهای جاده ای تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

شکل وچهارراهی ها ومناطق T1- این نوع سرعتگیر جهت کاهش سرعت وبه منظورتأمین ایمنی عبور ومروردرمحل تقاطعهای مسکونی درحاشیه راهها درنظر گرفته شده است .  درطراحی آن کلیه مفاد آئین نامه علائم راههای ایران وکنوانسیون بین المللی عبور ومرور جاده ای رعایت شده است .

۲- در نوع ۵/۲ *۵۰ *۳۵ پوشش عرضی ۵۰  ،  طول ۳۵ ،  ارتفاع ۵۴/۲ سانتیمترودر نوع ۵/۲ *۵۰ *۵۰ پوشش طولی وعرضی ۵۰ وارتفاع ۵۴/۲ سانتیمتر میباشد .

۳- وزن هر سرعتگیر ۵/۲ *۵۰ *۳۵ سانتیمتر بهمراه کفی (صفحه زیرین ) ۱۹۲۰ گرم  ووزن هرسرعتگیر ۵/۲ *۵۰ *۰ ۵ سانتیمتر بهمراه کفی (صفحه زیرین ) ۲۶۴۰ گرم میباشد .

۴- سرعتگیرها دررنگهای سفید وزرد عرضه شده وبا توجه به رزین مصرفی دارای ثبات رنگ به مدت طولانی وکیفیت بسیار عالی است . ( درشرایط طبیعی حداقل ۵ سال )

۵- تفاوت بین طول وشعاع هریک از قوسهای سرعتگیر ونحوه طراحی شیب وشیارها بگونه ای است که از لغزندگی و تکانهای شدید خودروها جلوگیری بعمل می آورد .

۶- در نوع سرعتگیر ۵/۲ *۵۰ *۰ ۵ سانتیمتر وجود دو عدد بازتاب ) چشم گربه ای ) در هر طرف سرعتگیر  جهت انعکاس نور وممانعت از غافلگیر شدن احتمالی رانندگان خودروها در شب در نظر گرفته شده است .

۷- سرعتگیرها از مواد پلیمری باکامپاند مخصوص وبصورت قالبگیری تزریقی فشرده تهیه شده است بطوریکه تحمل کافی دربرابر انواع تنش وبارهای سنگین را دارااست .

۸- سرعتگیرها مقاوم دربرابر مواد آلی ، معدنی و اشعه خورشید (UV) بوده ودچار تغییر رنگ دربرابر نورخورشید نمی گردد .

۹- سرعتگیرها دربرابر سرما وگرما مقاوم بوده تحمل حرارتی ۳۵ –  تا  85 +  درجه سانتیگراد را داراست .

۱۰- نحوه طراحی سرعتگیرها بگونه ای است که هنگام نصب به یکدیگر کلاف شده مانع از حرکت مجموعه نصب شده دراثر عبور ومرور خود روها می گردد .

۱۱- بهمراه هر سرعتگیر یکعدد کفی درنظر گرفته شده است که مانع فرورفتگی سرعتگیر درآسفالت وایجاد اختلاف سطح درخطوط نصب سرعتگیر میگردد .

۱۲- سرعتگیرها وکفی آن از مواد پلیمری قابل بازیافت وبدون آلودگی محیط زیست بوده با استفاده از پیچ وواشر ورولپلاک براحتی قابل نصب وتعویض می باشد .

۱۳- برروی هر سرعتگیر وکفی آن نام وآرم شرکت ،  تقویم تولید وجنس ماده اولیه مصرفی حک شده است که این خود نشان از تعهد شرکت دربرابر مشتریان میباشد .

۱۴- کیفیت وکارائی سرعتگیر بمدت یکسال ضمانت میگردد وبرای حداقل عمر ۵ سال طراحی وساخته شده است .