سرعتگیرجادهای100

سرعت گیر جاده ای 100 سانتی متری

مشخصات فنی سرعتگير خيابابی 5/7 × 33 × 200 سانتيمتری تـوليـدی شـركت صنعتـی نـوبـرپـارت ايــران

 اين نوع سرعتگير از وارد آمدن ضربات شديد به خودروها جلوگيري نموده و بجاي موانع آسفالتي و يا  بهمراه آن قابل نصب مي باشد و درصورتي كه بهمراه  واسطه مخصوص آن نصب گردد ميتواند امتداد طولي  وسيعي (همانند عرض گذرگاه عابر پياده) را پوشش دهد .

  1. وزن تقريبي هر قطعه سرعتگيربهمراه كفي آن 6150 گرم ، طول هرقطعه 100 ،  عرض  33 و ارتفاع آن 5/7 سانتيمتر است بنحوي كه پس از نصب  حداقل2 مترطول را  پوشش مي دهد .
  2. سرعتگيرهادررنگهاي سفيدوزردعرضه شده وباتوجه به كيفيت رزين مصرفي  داراي ثبات رنگ به مدت طولاني مي باشد.

4-  در هر طرف سرعتگير 33×100 دو عددچشم گربه اي جهت انعكاس نوروممانعت ازغافلگيرشدن احتمالي رانندگان خودروها در شب در نظر گرفته شده است .

5- سرعتگيرها داراي شيب و شيارهاي مناسب  جهت جلوگيري از تكانهاي شديد و لغزندگي خودروهاست .

6- برروی تمام قطعات سرعتگیر ، نام وآرم شركت ، تقويم توليد و جنس  ماده اوليه مصرفي حک شده است .

7- سرعتگيرها از مواد پليمري با كامپاند مخصوص و بصورت قالبگيري تزريقي فشرده تهيه شده است بطوريكه تحمل كافي در برابر انواع تنش و بارهاي سنگين رابخوبی  داراست .

8- سرعتگيرها در برابرمواد آلي ، معدني و اشعه خورشيد (UV) كاملاً مقاوم بوده و دچار تغيير رنگ در برابر نور خورشيد در محيط هاي آزاد نمي گردد .

9- سرعتگيرها دربرابر سرما وگرما مقاوم بوده  ،  تحمل حرارتي 35- تا  75+ درجه سانتيگراد را داراست .

10- بهمراه سرعتگيرها  قطعه واسطه اي با ابعاد33× 50 × 50  سانتيمترارائه ميگردد كه هنگام نصب امكان افزايش طول خط نصب به ميزان دلخواه را فراهم مي نمايد و كل مجموعه نصب شده به گونه اي در يكديگركلاف شده كه در اثر عبور و مرورخودروها از هم جدا نمي گردند .

11- سرعتگيرها  با استفاده از پيچ وواشر و رولپلاك مخصوص به طول 11 سانتيمتر نصب گرديده  براحتي قابل تعويض بوده و از مواد پليمري قابل بازيافت تهيه گرديده است .

12- کیفیت وکارائی سرعتگیر بمدت یکسال ضمانت میگردد وبرای حداقل عمر سه سال در شرايط طبيعي طراحی وساخته شده است .

60-90

سرعت گیر جاده ای 90 و 60 سانتی متری

مشخصات فني سرعتگيرهاي توليدي شركت صنعتي نوبرپارت ايران

شركت صنعتي نوبرپارت ايران بعنوان اولين طراح وتوليد كننده سرعتگيرهاي پلاستيكي درجهان مفتخر است كه پس از گذشت 17 سال از توليد اولين سرعتگير پلاستيكي و پس از سالها استفاده از آن در گرمترين و سردترين نقاط ايران ،كارائي و كيفيت عالي آن بخوبي به اثبات رسيده است .

  1. طول هر سرعتگير 33×90  ومحدود كننده آن 90  ، عرض 33 ، ارتفاع 5  سانتيمتر مي باشد .
  2. طول هر سرعتگير 33×60  ،  60  ، عرض 33  ، ارتفاع 5/3 سانتيمتر مي باشد .
  3. طول هر محدود كننده سرعتگير 33×60  ، 60  ، عرض 21 ، ارتفاع  5/3 سانتيمتر مي باشد .
  4. وزن هر سرعتگير33×90بهمراه كفي4350 گرم ووزن محدودكننده آن2500 گرم مي باشد .
  5. وزن هر سرعتگير 33×60  ،  1900 گرم ووزن محدود كننده آن 800 گرم مي باشد .

6- سرعتگيرها در رنگهاي سفيد وزرد عرضه شده وباتوجه به رزين مصرفي ، در مقايسه با انواع مشابه داراي ثبات رنگ به مدت طولاني وكيفيت بسيار عالي است  .

7- در هر طرف سرعتگير 33×90  يكعدد چشم گربه اي جهت انعكاس نور وممانعت از غافلگير شدن احتمالي رانندگان خودروها در شب در نظر گرفته شده است .

 8- سرعتگيرها ومحدود كننده آن داراي شيب و شيارهاي مناسب واستاندارد جهت جلوگيري از تكان شديد ولغزندگي خود روها ست .

9- برروی هرسرعتگیر  ، کفی ومحدود کننده آن  نام وآرم شركت ، تقويم توليد و جنس  ماده اوليه مصرفي  حک شده است كه درمقايسه با انواع مشابه ، نشاندهنده تعهد شركت در برابر مشتريان  مي باشد .

10- سرعتگيرها  ، کفی و محدود كننده آن از مواد پليمري با كامپاند مخصوص و بصورت قالبگيري تزريقي فشرده تهيه شده است بطوريكه تحمل كافي در برابر انواع تنش و بارهاي سنگين رابخوبی  داراست .

11- سرعتگيرها و محدود كننده آن مقاوم در برابرمواد آلي ، معدني و اشعه خورشيد ( UV ) بوده و دچار تغيير رنگ در برابر نور خورشيد نمي گردد .

12- سرعتگيرها و محدود كننده آن دربرابر سرما وگرما مقاوم بوده  ،  تحمل حرارتي 35- تا  85+ درجه سانتيگراد را داراست .

13- نحوه طراحي سرعتگيرها و محدود كننده آن  به گونه اي است كه هنگام نصب در يكديگر كلاف شده مانع  ازحركت مجموعه نصب شده در اثر عبور و مرورخودروها مي گردد .

14- سرعتگيرها ومحدودكننده آن از مواد پليمري قابل بازيافت وبدون آلودگي محيط زيست بوده با ا ستفاده از پيچ وواشر و رولپلاك براحتي قابل نصب وتعويض مي باشد .

15- بهمراه هر سرعتگير 33×90 سانتيمتر دو عدد كفي در نظر گرفته شده است كه از فرورفتگي سرعتگير در آسفالت وايجاد اختلاف سطح در خطوط نصب سرعتگيرها  جلوگيري مي نمايد .

16-كفي سرعتگير و رولپلاك از طريق قالبگيري تزريقي فشرده از مواد پليمري داراي استحكام لازم توليد             شده است .

17- محدودكننده سرعتگيرهابه دوصورت بازائده وبدون زائده وبه رنگ زردتوليدمي گردد و در دو انتهاي مجموعه نصب شده قرار مي گيرد  و با توجه به زاويه مناسب در طراحي لبه ها از ليز خوردن وآسيب ديدن لاستيك خودروهائيكه از لبه هاي خطوط نصب عبور ميكنند جلوگيري بعمل آورده ، ازلحاظ ظاهري نيزسبب زيبايي خطوط نصب مي گردد .      

18- کیفیت وکارائی سرعتگیر بمدت یکسال ضمانت میگردد وبرای حداقل عمر 3 سال در شرايط طبيعي طراحی وساخته شده است .  

35-50

سرعت گیر جاده ای 35 و 50 سانتی متری

مشخصات فنی سرعتگیرهای جاده ای تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

شکل وچهارراهی ها ومناطق T1- این نوع سرعتگیر جهت کاهش سرعت وبه منظورتأمین ایمنی عبور ومروردرمحل تقاطعهای مسکونی درحاشیه راهها درنظر گرفته شده است .  درطراحی آن کلیه مفاد آئین نامه علائم راههای ایران وکنوانسیون بین المللی عبور ومرور جاده ای رعایت شده است .

2- در نوع 5/2 *50 *35 پوشش عرضی 50  ،  طول 35 ،  ارتفاع 54/2 سانتیمترودر نوع 5/2 *50 *50 پوشش طولی وعرضی 50 وارتفاع 54/2 سانتیمتر میباشد .

3- وزن هر سرعتگیر 5/2 *50 *35 سانتیمتر بهمراه کفی (صفحه زیرین ) 1920 گرم  ووزن هرسرعتگیر 5/2 *50 *0 5 سانتیمتر بهمراه کفی (صفحه زیرین ) 2640 گرم میباشد .

4- سرعتگیرها دررنگهای سفید وزرد عرضه شده وبا توجه به رزین مصرفی دارای ثبات رنگ به مدت طولانی وکیفیت بسیار عالی است . ( درشرایط طبیعی حداقل 5 سال )

5- تفاوت بین طول وشعاع هریک از قوسهای سرعتگیر ونحوه طراحی شیب وشیارها بگونه ای است که از لغزندگی و تکانهای شدید خودروها جلوگیری بعمل می آورد .

6- در نوع سرعتگیر 5/2 *50 *0 5 سانتیمتر وجود دو عدد بازتاب ) چشم گربه ای ) در هر طرف سرعتگیر  جهت انعكاس نور وممانعت از غافلگير شدن احتمالي رانندگان خودروها در شب در نظر گرفته شده است .

7- سرعتگیرها از مواد پلیمری باکامپاند مخصوص وبصورت قالبگیری تزریقی فشرده تهیه شده است بطوریکه تحمل کافی دربرابر انواع تنش وبارهای سنگین را دارااست .

8- سرعتگیرها مقاوم دربرابر مواد آلی ، معدنی و اشعه خورشید (UV) بوده ودچار تغییر رنگ دربرابر نورخورشید نمی گردد .

9- سرعتگیرها دربرابر سرما وگرما مقاوم بوده تحمل حرارتی 35 –  تا  85 +  درجه سانتیگراد را داراست .

10- نحوه طراحی سرعتگیرها بگونه ای است که هنگام نصب به یکدیگر کلاف شده مانع از حرکت مجموعه نصب شده دراثر عبور ومرور خود روها می گردد .

11- بهمراه هر سرعتگیر یکعدد کفی درنظر گرفته شده است که مانع فرورفتگی سرعتگیر درآسفالت وایجاد اختلاف سطح درخطوط نصب سرعتگیر میگردد .

12- سرعتگیرها وکفی آن از مواد پلیمری قابل بازیافت وبدون آلودگی محیط زیست بوده با استفاده از پیچ وواشر ورولپلاک براحتی قابل نصب وتعویض می باشد .

13- برروی هر سرعتگیر وکفی آن نام وآرم شرکت ،  تقویم تولید وجنس ماده اولیه مصرفی حک شده است که این خود نشان از تعهد شرکت دربرابر مشتریان میباشد .

14- کیفیت وکارائی سرعتگیر بمدت یکسال ضمانت میگردد وبرای حداقل عمر 5 سال طراحی وساخته شده است .