چراغ راهنمایی ترکیبی

ویژگیهاومشخصات فنی چراغ را هنمایی ترکیبی ( خورشیدی  بادی )

سـاخت شـرکت صنعتــی نـوبــرپارت ایـــران

– انرژی لازم جهت روشنائی این چراغ از طریق نورخورشید و باد بصورت ترکیبی تأمین می‌گردد.

– از این چراغ در نقاطی که دسترسی به برق امکانپذیر نبوده و یا در نقاطی که بعلت زیاد بودن روزهای ابری امکان استفاده از چراغ خورشیدی به تنهایی میسر نمی‌باشد استفاده می‌گردد.

– ویژگی‌ها ومشخصات فنی اپتیکی و نوری این چراغ مطابق با مشخصات چراغ‌های خورشیدی ساخت این شرکت می‌باشد .

ویژگی‌ها و مشخصات فنــی تــوربین بـــــادی:

( این توربین درمحدوده توان  ۲۰KW – ۲۰۰ Wقابل عرضه می‌باشد )

NPGW –  200W مــــــــــدل #
۳ عــــدد  تعــــداد پــــره ۱
۲ m قطــــر توربیــن ۲
۱۱ km/h حداقل سرعت وزش بـاد ۳
۱۶۰ km/h حداکثر سرعت وزش باد ۴
۵۰۰/min تعــــداد دور دردقیقــــه ۵
موتور مغناطیس دائم بدون زغال ژنــــــراتــــــــور ۶
۲۰۰ w توان خروجی درسرعت وزش باد ۴۵ کیلومتر برساعت ۷
۳۰۰ w حداکثر توان خروجی ۸
۱۴ v ولتـــــاژ خروجـــــی ۹
۱۴.۲ A نـــــــرخ جریــــــان ۱۰
۶ m ارتفـــــــــــاع ۱۱
۵۰ AH تـــــوان باطــــــــری ۱۲
خشـــــک اسیـدی نـــــــوع باطـــــــری ۱۳
۱۵ kg وزن بــــاطـــــــــری ۱۴
۲۳ kg وزن چراغ خورشیدی بهمراه پانل خورشیدی و متعلقات آن ۱۵
۹۰ kg وزن توربین بادی بهمراه متعلقات آن ۱۶
۱۲۸ kg وزن کـــــــــل ۱۷
۵  روز حداکثر زمان کارکرد چراغ بدون انرژی خورشید و باد ( ذخیره باطری ) ۱۸
یکسال گارانتــــــــــی ۱۹