شرکت نوبرپارت ایران

Combined traffic light

Characteristics of the LED light The combination of wind (solar-wind) manufactured by Iran’s Nebirbart Industrial Company-Energy needed to illuminate the light through a combination of sunlight and wind. – Use this light in areas where access to electricity is not possible or at points Due to the large amount of cloudy days, it is not possible to use a solar light alone. – Features and specifications of the optical and optical characteristics of this lamp are in accordance with the specifications of the company’s solar lanterns. Features and specifications of the wind turbine: (This turbine is within the power range of 20KW – 200 W available ) NPGW – 200W Model # 3 Number of blades 12 m Turbine diameter 211 km / h Minimum wind speed 3160 km / h Maximum wind speed 4500 / min Number of rounds per minute 5 Permanent magnet motor without coal generator 6200 w Output power at wind speed 45 km 7300 w Max output 814 v Output voltage 914.2 A Flow rate 106 m Height 1150 AH Power Battery 12 Diesel Battery Battery 1315 kg Battery weight 1423 kg Weight of solar light with solar panel and its accessories 1590 kg Weight of wind turbine with its accessories 16128 kg K L 175 Hours Maximum Operating Time Lights Without Solar & Wind Power (Battery Storage) 18 Years Warranty 19

چراغ راهنمایی ترکیبی

ویژگیهاومشخصات فنی چراغ را هنمایی ترکیبی ( خورشیدی  بادی )

سـاخت شـرکت صنعتــی نـوبــرپارت ایـــران

– انرژی لازم جهت روشنائی این چراغ از طریق نورخورشید و باد بصورت ترکیبی تأمین می‌گردد.

– از این چراغ در نقاطی که دسترسی به برق امکانپذیر نبوده و یا در نقاطی که بعلت زیاد بودن روزهای ابری امکان استفاده از چراغ خورشیدی به تنهایی میسر نمی‌باشد استفاده می‌گردد.

– ویژگی‌ها ومشخصات فنی اپتیکی و نوری اين چراغ مطابق با مشخصات چراغ‌های خورشیدی ساخت این شرکت می‌باشد .

ویژگی‌ها و مشخصات فنــی تــوربین بـــــادی:

( این توربین درمحدوده توان  20KW – 200 Wقابل عرضه می‌باشد )

NPGW –  200W مــــــــــدل #
3 عــــدد  تعــــداد پــــره 1
2 m قطــــر توربیــن 2
11 km/h حداقل سرعت وزش بـاد 3
160 km/h حداکثر سرعت وزش باد 4
500/min تعــــداد دور دردقیقــــه 5
موتور مغناطیس دائم بدون زغال ژنــــــراتــــــــور 6
200 w توان خروجی درسرعت وزش باد 45 کیلومتر برساعت 7
300 w حداکثر توان خروجی 8
14 v ولتـــــاژ خروجـــــی 9
14.2 A نـــــــرخ جریــــــان 10
6 m ارتفـــــــــــاع 11
50 AH تـــــوان باطــــــــری 12
خشـــــک اسیـدی نـــــــوع باطـــــــری 13
15 kg وزن بــــاطـــــــــری 14
23 kg وزن چراغ خورشیدی بهمراه پانل خورشیدی و متعلقات آن 15
90 kg وزن توربین بادی بهمراه متعلقات آن 16
128 kg وزن کـــــــــل 17
5  روز حداکثر زمان کارکرد چراغ بدون انرژی خورشید و باد ( ذخیره باطری ) 18
یکسال گارانتــــــــــی 19  
پیمایش به بالا